Kiem,
Onderwijs met Zorg

MR

Waarom is er een medezeggenschapsraad?
Op elke school worden ingrijpende beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Ook Kiem heeft een medezeggenschapsraad.
 
Wat doet de medezeggenschapsraad ?
Om er voor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, dient het schoolbestuur te overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.
De omvang en de samenstelling van de medezeggenschapsraad verbonden aan een school voor basisonderwijs, hangt samen met het aantal leerlingen van deze school. Ouders en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en beslissen in de raad.
De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit 10 leden, vijf ouders en vijf personeelsleden. De zittingsperiode van de leden van de medezeggenschapsraad is drie jaar, waarvan er ieder jaar twee leden aftreden. Een ouder en een leerkracht. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.
Om lid van de medezeggenschapsraad te zijn, heeft u een kind op onze school zitten gedurende de zittingsperiode van 3 jaar. Leden van de medezeggenschapsraad hebben geheimhoudingsplicht. Besluiten worden door het bestuur naar buiten gebracht.
 
Leden van de medezeggenschapsraad
Op dit moment is de medezeggenschapsraad samengesteld uit de volgende leden:
Namens de ouders:
  • Iris van der Beek (voorzitter)
  • Daniëlle Ultee
  • Maayke Lotte de Saint Aulaire
  • Marja Hensen
  • Jako van der Wal
Namens het personeel:
  • Anne-Marie Tiebosch (secretaris)
  • Heleen van der Linden
  • Else Boschma
  • Marlien van Nieuwenhuijzen
  • Nelly Wetzels

Uw betrokkenheid als ouder
Als u als ouder of als verzorger vragen, opmerkingen of zorgen heeft over zaken die met de school te maken hebben, neem dan contact op met een van de MR leden. Wij zijn te bereiken op het volgende e-mailadres: mrkiem@spon.nl
U kunt bijvoorbeeld denken aan de verkeerssituatie, buitenspelen, schooltijden, enzovoort. Deze vragen proberen we te beantwoorden en uw opmerkingen nemen we mee in onze vergadering.
Door uw vragen en opmerkingen weten we wat er leeft bij u als ouder en kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van Kiem en daarmee van uw kinderen.