Kiem,
Onderwijs met Zorg

Het schoolteam

Binnen Kiem zijn ruim 100 medewerkers werkzaam: schoolleiding, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel.
De school beschikt over een managementteam (mt-team), dat bestaat uit de directeur en twee teamleiders.
De intern begeleiders (ib-ers) begeleiden het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg. Kiem werkt met drie ib-ers die de verschillende (doel)groepen onder hun hoede hebben.
De school beschikt verder over leerkrachten, onderwijsassistenten, psychologen, een schoolmaatschappelijk werker, logopedisten, verpleegkundigen
, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, administratief medewerkers en conciërges.
Aan de school is een Commissie voor de Begeleiding (CvdB) verbonden waarin de directeur, de teamleiders, de intern begeleiders, de psychologen, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts zitting hebben. Ook de revalidatiearts van onze partner Rijndam kan aansluiten bij de CvdB.