Kiem,
Onderwijs met Zorg

Het schoolteam

Binnen Kiem zijn ongeveer 90 medewerkers werkzaam: schoolleiding, onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend personeel.
De school beschikt over een managementteam (mt-team), dat bestaat uit de directeur, de teamleider bovenbouw en de teamleider onderbouw.
De intern begeleiders (ib-ers) begeleiden het onderwijsleerproces en de leerlingenzorg. Kiem werkt met één ib-er voor de bovenbouw en één ib-er voor de onderbouw.
De school beschikt verder over leerkrachten, onderwijsassistenten, psychologen, een schoolmaatschappelijk werker, logopedisten, verpleegkundigen, ee
n fysiotherapeut, een cesartherapeut, vakleerkrachten bewegingsonderwijs, administratief medewerkers en conciërges.
Aan de school is een Commissie van Begeleiding (CvB) verbonden waarin de directeur, de teamleiders, de intern begeleiders, de psychologen, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts zitting hebben. Ook de revalidatiearts van onze partner Rijndam kan aansluiten bij de CvB.